โครงสร้างบุคลากร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์