นางสาวกาญจนา ชิดทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
 

งานบริหารและธุรการ

   
  นายจีระศักดิ์ วงษาปัน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 
นางปรียา พระก่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกพันธ์ กูนโน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายฤทธิ์ ขยัน
เจ้าหน้าที่การเกษตร
   
  นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

งานคลังและพัสดุ

   
  นางสาวกาญจนา เขื่อนแก้ว
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 
 
นางสาวสุภาภรณ์ ใจเฉียง
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวมุทิตา ซิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

   
  ดร.เดือนแรม บ่อเงิน
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
 
   
  นางสาวทวีพร อดเหนียว
นักวิชาการศึกษา
 

งานบริการวิชาการและวิจัย

ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และพยากรณ์ทางการเกษตร
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายยมนา ปานันท์
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

   
  นางสาวนฤมล แก้วป้อม
หัวหน้างานบริการการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
 
นายวรวิทย์ อินตา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายนัฐพล คำซอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
นักวิชาการศึกษา