รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
คณบดี
ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
รองคณบดี
ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ
รองคณบดี
ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองคณบดี