สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

   
  อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี
ประธาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
  อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์
เลขานุการ
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์

   
 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นัยนา โปธาวงศ์
ประธาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
  อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
เลขานุการ
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ประธาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อาจารย์วาสนา สุขกุล
อาจารย์ผู้สอน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
เลขานุการ
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
ประธาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
เลขานุการ
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ป.โท

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
ประธาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
สินณรงค์
รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
เลขานุการ
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ป.เอก

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
ประธาน
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
รองประธาน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
เลขานุการ