Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
20 มี.ค. 67

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566" โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งผู้แทนคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.พัชญ์ธน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ โดยโครงการครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมคณะ, บัณฑิตศึกษา, ประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, WEB
Designed by umnarj