หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์

Economics, Maejo Univeristy

hero-image shape shape
Course

ข้อมูลหลักสูตร

จากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยนโยบายทางรัฐบาลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ต้องปรับตัวรับกับกระแสของการค้าของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคนี้ควรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่เน้นดิจิทัลและนวัตกรรมเพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุงานได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำและสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ การพัฒนาหลักสูตรนอกจากจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ยังจะต้องเพิ่มการพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมออกสู่โลกภายนอก โดยมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี

ปรัชญา

ให้การศึกษาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการสหกรณ์ โดยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรู้จักการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสหกรณ์ ผู้นำองค์กรชุมชน ที่มีอุดมการณ์สหกรณ์ มีความสามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านบริหารจัดการ การบัญชี และการเงิน หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
  5. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10700109 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 3 2,2,5)
10800113 พลเมืองดิจิทัล 3 3,0,6)
10501101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 3,0,6)
10700302 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2,2,5)
10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 2,2,5)
10503111 คุณค่าและหลักการสหกรณ์ 3 3,0,6)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10700310 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการทำธุรกิจและสตาร์อัพ 3 (2,2,5)
10400407 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 3 (3,0,6)
10501102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3,0,6)
10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 (2,2,5)
10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21 3 (2,2,5)
10503114 พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา 3 (3,0,6)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10200503 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 3 (2,2,5)
10100214 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3,0,6)
11404141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3 (3,0,6)
10503212 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ 3 (2,2,5)
10503213 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลกับการสหกรณ์ 3 (3,0,6)
10203105 การบัญชีการเงิน 3 (2,2,5)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10700309 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2,2,5)
10503218 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 (2,2,5)
10503217 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (3,0,6)
10503221 การบัญชีสหกรณ์ 3 (2,2,5)
เอกเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10503331 การตลาดสหกรณ์และการตลาดดิจิทัล 3 (2,2,5)
10503332 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและสหกรณ์ 3 (3,0,6)
10503333 การจัดทำและวิเคราะห์แผนธุรกิจสำหรับสหกรณ์ 3 (2,2,5)
10503334 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ 3 (2,2,5)
10503335 การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 3 (3,0,6)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10503338 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 (3,0,6)
10503319 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 (3,0,6)
10503322 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงินสหกรณ์ 3 (2,2,5)
เอกเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
เอกเลือก วิชาที่ 3 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10500497 สหกิจศึกษา 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
10500498 การเรียนรู้อิสระ 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
10500499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
รวม 27

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10503442 ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 (2,2,5)
10503443 การประยุกต์และการนำเสนอโครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 (2,2,5)
เลือกเสรี วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
เลือกเสรี วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 12
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

team
shape
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
  
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Teachers

อาจารย์ประจำหลักสูตร

team
รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Our Activities

ผลงานที่โดดเด่น

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ส่งข้อความถึงเรา