หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Master of Economics Program in Applied Economics

hero-image shape shape
Course

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งเน้นศึกษาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นได้

ปรัชญา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให้ มีความรู้ทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้มีโลกทัศน์ รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานวิจัย

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร แผน ก แบบ ก(1)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 3. ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้อง
 5. นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 3. ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 1)

เป็นแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต แต่อาจต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะจัดขึ้น

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504591 สัมมนา 1 1 ((0),(2),(1))
20504691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504501 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3 ((2),(3),(5))
20504592 สัมมนา 2 1 ((0),(2),(1))
20504692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504593 สัมมนา 3 1 ((0),(2),(1))
20504693 วิทยานิพนธ์ 3 12 (0,36,0)
รวม 12 (0,36,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504594 สัมมนา 4 1 ((0),(2),(1))
20504694 วิทยานิพนธ์ 4 12 (0,36,0)
รวม 12 (0,36,0)

แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2)

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504501 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ((2),(3),(5))
20504511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3,0,6)
20504591 สัมมนา 1 (1) ((0),(2),(1))
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3,0 6)
20504513 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3 (2,2,5)
20504514 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางเศรษฐมิติ 3 (2,2,5)
20504592 สัมมนา 2 (1) ((0),(2),(1))
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 ( ,(-,-,-)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504515 พลวัตเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (3,0,6)
20504593 สัมมนา 3 (1) ((0),(2),(1))
20504691 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0,18,0)
รวม 9 (0,18,6)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504594 สัมมนา 4 (1) ((0),(2),(1))
20504692 วิทยานิพนธ์ 2 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

แผนการศึกษา (แผน ข)

ประกอบด้วย การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจะต้องเป็นรายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 36 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3,0,6)
20504513 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3 (2,2,5)
20504514 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางเศรษฐมิติ 3 (2,2,5)
20504592 สัมมนา 2 (1) ((0),(2),(1))
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 (-,-,-)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504515 พลวัตเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ( , , 6)
20504593 สัมมนา 3 (1) ((0),(2),(1))
วิชาเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 6

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
20504594 สัมมนา 4 (1) ((0),(2),(1))
20504695 การค้นคว้าอิสระ 6 (0,1,0)
วิชาเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 6 (0,18,0)
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
ประธาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
สินณรงค์
รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
เลขานุการ
Our Activities

ผลงานที่โดดเด่น

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ช่องทางติดต่อ

fb.com/FacultyEconMJU

appliedms8.econ@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา