ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน  2565 คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ณ  อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 เมษายน 2565 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยยึดหลักแนวคิด “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More)

วันที่ 4 เมษายน 2565 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยยึดหลักแนวคิด “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More)"

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ระหว่างสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยแม้โจ้

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ระหว่างสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยแม้โจ้

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการตรวจประเมินชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการตรวจประเมินชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน