ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2565 ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำทีมรองผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ 
สำรวจและเตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ด้านต่าง ๆ ของคณะ และหารือกับผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี รองคณบดีด้านงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 15 มิ.ย. 2565 ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำทีมรองผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ สำรวจและเตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ด้านต่าง ๆ ของคณะ และหารือกับผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.ชนิตา พันธุ์มณี รองคณบดีด้านงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1)การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2) การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 3) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4) การจัดการของเสีย 5) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1)การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2) การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 3) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4) การจัดการของเสีย 5) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และทีมงาน เข้าพบปะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสิมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และทีมงาน เข้าพบปะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสิมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน

รองผู้บริหารและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ หารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับ บริษัท easykidrobotic จำกัด เชียงใหม่

รองผู้บริหารและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ หารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับ บริษัท easykidrobotic จำกัด เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน  2565 คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ณ  อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 เมษายน 2565 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยยึดหลักแนวคิด “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More)

วันที่ 4 เมษายน 2565 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยยึดหลักแนวคิด “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less for More)"

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Facebook)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ