ผลงานตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2565

Planning rice cultivation in a large plot agricultural system

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, Dr.Kamoltip  Panyasit, Sakkarin  Nonthepot

วารสาร Growing Science, Canada Decision Science Letters

ตลาดดิจิทัลของลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง: การวิเคราะห์โดยใช้วิทยาการข้อมูล (Data Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร, อ. ดร.กันตพร  ช่วงชิด

วารสาร วารสารวิจัยราชภัฎธนบุรีรับใช้สังคม

Application of AHP for selection of environmentally friendly crop cultivation in Mae Hong Son province

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี, ผศ.เกษม  กุณาศรี

วารสาร Journal of Economics and Management Strategy: JEMS

ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน

วารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร