ผลงานตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2566

Acceptance of Commercial Cricket Cultivation Technology in Nong Khai Province, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, Kamoltip  Panyasit, Nonthapot  Sakkarin

วารสาร International Journal of Innovative Research and Scientific Studies

Cost and Benefit Analysis of Healthy Rice Production Comparing with Other Rice in Upper Northern of Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน, ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ, นายอัศวิน  เผ่าอำนวยวิทย์

วารสาร Journal of Development Economics and Finance