ผลงานตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2566

Acceptance of Commercial Cricket Cultivation Technology in Nong Khai Province, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, Kamoltip  Panyasit, Nonthapot  Sakkarin

วารสาร International Journal of Innovative Research and Scientific Studies

Cost and Benefit Analysis of Healthy Rice Production Comparing with Other Rice in Upper Northern of Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน, ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ, นายอัศวิน  เผ่าอำนวยวิทย์

วารสาร Journal of Development Economics and Finance

The impact of Thai-Laos border trade during the COVID-19 pandemic: a case study of the Nong Khai Customs House in Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, Kamoltip  Panyasit, Grid  Rangsungnoen, Aunchistha  Poo-Udom, Somsuay  Panyasit, Supreeya  Wangsathian

วารสาร International Journal of Management Studies and Social Science Research IJMSSSR 2022

Operational factors of entrepreneurs influence the decision to choose the Thailand-Laos border trade: a case study of Nong Khai Province in Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, Kamoltip  Panyasit, Grid  Rangsungnoen, Jenasama  Srihirun, Somsuay  Panyasit , Supreeya  Wangsathian

วารสาร International Journal of Management Studies and Social Science Research IJMSSSR 2022

ศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อภาคเหนือ

อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์, อ.ดร.วันวสา  วิโรจนารมย์, ผศ.ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์, อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก, ผศ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง, อ.ดร.อานนท์  ปะเสระกัง

วารสาร วารสารแก่นเกษตร