งานวิจัย ปีงบประมาณ 2565

โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ผศ.ดร.วิชญ์ภาส  สังพาลี, ผศ.ดร.สุธีระ  เหิมฮึก, ผศ.ดร.สิทธิชัย  ชูสำโรง, รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ผศ.ดร.วิชญ์ภาส  สังพาลี, ผศ.ดร.สุธีระ  เหิมฮึก, รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง

แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

“พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร, ผศ.ดร.ธานี  ชัยวัฒน์

แหล่งทุน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

แหล่งทุน ทุนส่วนตัว

งานทบทวนวรรณกรรม การแพทย์ทางไกล เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครรภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล

แหล่งทุน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.)