งานวิจัย ปีงบประมาณ 2566

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกสรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์, ผศ.ดร.พัชรี  อินธนู, อ.ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร, ผศ.ดร.ธานี  ชัยวัฒน์

แหล่งทุน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์