งานวิจัย ปีงบประมาณ 2566

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกสรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์, ผศ.ดร.พัชรี  อินธนู, อ.ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร, ผศ.ดร.ธานี  ชัยวัฒน์

แหล่งทุน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาตัวแบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล, ชีวัน  ขันธรรม, สุภาวดี   ตันธนวัฒน์

แหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (สำนักงาน กสศ.)

โครงการเก็บรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ของเห็ดสกุล Lentinus และ Pleurotus เพื่อส่งเสริมการเพาะเห็ดอย่างยั่งยืนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ดร.นครินทร์   สุวรรณราช, ดร.จตุรงค์  คำหล้า, ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง, ดร.สัณฐิติ  วัฒนราษฎร์

แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า เพื่อการต่อยอดทางด้านตลาดกลุ่มทอผ้าชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, อ.สุพจน์  คำมะนิด

แหล่งทุน โครงการ อพ.สธ