สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์พ.ศ. 2555

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรฉบับนี้ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น มีการจัดเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท

สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก

สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้