ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้รับเกียรติ ให้คำปรึกษาโดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ jjjjj

โครงการสานสัมพันธ์รวมใจเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
โครงการสานสัมพันธ์รวมใจเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์รวมใจเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 70 คน ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและการอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ Nong Lum Universty - Ho Chi Ming City (NLU) และ Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียตนาม
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Nong Lum Universty - Ho Chi Ming City (NLU) และ Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียตนาม

วันที่ 17-18 พ.ย. 66 ผศ.ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ นำนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Nong Lum Universty - Ho Chi Ming City (NLU) และ Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียตนาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติที่หลากหลายด้านวัฒนธรรม ทั้งพัฒนาการสื่อสาร การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Nong Lum Universty - Ho Chi Ming City (NLU) และ Industrial University of Ho Chi Minh City

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 วิทยากรโดย ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ม. พะเยา และ ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN QA version 4.0 ไปพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตร และมีแนวทางในการประเมินตนเองและสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรม GUIDANCE EXPO 2024
คณะเศรษฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรม GUIDANCE EXPO 2024

15 พฤศจิกายน 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรม GUIDANCE EXPO 2024 แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน มีโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการเข้าศึกษต่อและกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคตได้ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

งานสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 (กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5)
งานสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 (กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศษฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 (กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5) เพื่อเป็นการรำลึกการก่อตั้งหน่วย พร้อมทั้งรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตกำลังพลที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาหน่วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศแด่ข้าราชการของหน่วยที่ล่วงลับ ณ ค่ายขุนเณร ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่