ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทนกล่าวคำขอขมาและขอพร จากนั้น นำบุลคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบพิธีดำหัวผู้อาวุโส พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้น ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการปลูกฝังจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการ

วันที่ 9 -11 เมษายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธ์มณี รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำรัส อุสา นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดังกล่าว และผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่กว่า 40 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา  “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2
ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวกาญจนา เขื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ใจเฉียง และนางสาวมุทิตา ซิงห์ ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567 โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College
คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College ประเทศสาธารณรัฐจีน เป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม การศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้แนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์
Faculty Notices