ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หารือแผนการดำเนินโครงการ สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หารือแผนการดำเนินโครงการ สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับคุณจุรีพร ดวงกลาง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแผนการดำเนินโครงการ สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 1. คุณโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชานในพิธีพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. คุณถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในกิจกรรม “YOUR FUTURE OUR FOCUS CKK OPEN HOUSE 2023” ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการอบรม Carbon Neutrality & Net Zero
คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการอบรม Carbon Neutrality & Net Zero

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินภายใน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
คณะเศรษฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินภายใน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 (EC 301) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดอาคาร เก็บขยะ พื้นที่โดยรอบอาคาร บริเวณอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พื้นที่ส่วนรวมภายในอาคารที่รับผิดชอบ และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เพื่อให้สถาานที่และอาคารของคณะเศรษฐศาสตร์และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรสำนักงานคณบดี และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์
Faculty Notices