ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คณะเศรษฐศาสตร์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College
คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Yunnan Engineering Vocational College ประเทศสาธารณรัฐจีน เป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม การศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้แนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2) INVESTORY พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน กรุงเทพมหานคร 3) บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากแหล่งความรู้จริง

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประจำปี 2567
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประจำปี 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาชุมชนด้วยการนำองค์ความรู้ช่วยแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยในปี 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ ในนาม “น้ำพริกปลานิลฟูเพื่อสุขภาพ” สู่การยกระดับนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การเผยแพร่ และปฏิบัติจริงผ่านการบริการวิชาการแก่ชุมชนมุ่งสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566" โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งผู้แทนคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.พัชญ์ธน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ โดยโครงการครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ "แนวทางการจัดการกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพจิต"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสันทราย เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ แนวทางการจัดการกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 (EC301) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและแนะแนวการเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์
Faculty Notices