คณะ

E : Economics Excellence -> เป็นเลิศในองค์ความรู้ C : Concern for Community -> เคียงคู่อยู่กับชุมชน O : Objective Oriented -> อุทิศตนมุ่งสู่จุดหมาย N : Nice Networking -> ขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ดี

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate