ทำเนียบนักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

นักวิจัย ความเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres

- การตั้งราคาสินค้าเกษตร

- เศรษฐศาสตร์เกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล

- คณิตศาสตร์และสถิติ

- เศรษฐมิติ

- เศรษฐศาสตร์การเงิน

- เศรษฐศาสตร์จุลภาค

อาจารย์ ดร. กัญชลิกา คงย่อง

- เศรษฐศาสตร์เกษตร

- เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร. กันตพร ช่วงชิด

- เศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก นันทะเสน

- การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- นโยบายเกษตร

- เศรษฐมิติเชิงพื้นที่

อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์

- เศรษฐศาสตร์เกษตร

- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี

- การตลาดเกษตร

- โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

- เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรญชนก เพชรานนท์

- เศรษฐมิติการท่องเที่ยว

- เศรษฐศาสตร์มหภาค

- เศรษฐศาสตร์เมือง

อาจารย์ ดร. นัยนา โปธาวงค์

- ชุมชนเข้มแข็ง

- พัฒนาทรัพยากรชนบท

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สินณรงค์

- นโยบายการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ

- เศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Panel Data Model

- เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร

- การคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์

- การจัดการเครือข่ายสหกรณ์และชุมชน

- การบริหารจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

- ระบบสารสนเทศทางสหกรณ์

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์

- การตลาดและราคาผลิตผลเกษตร

- การวิเคราะห์เกษตรเชิงระบบ

- การวิเคราะห์เศรษฐมิติและเชิงปริมาณ มาประยุกต์กับการศึกษาด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- สหกรณ์

อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี

- เศรษฐกิจชุมชน

- เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ

- เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (คณิตศาสตร์และการวิจัยขั้นดำเนินการ)

- เศรษฐศาสตร์มหภาค

- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์

- การควบคุมภายใน

- การบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์

- การบริหารธุรกิจด้านการเงินการคลัง

- การบริหารธุรกิจด้านการตลาด

- ด้านเศรษฐศาสตร์และการสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิไล จุลพันธ์

- การตลาดเกษตร

- ธุรกิจเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทะเสน

- เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

- เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

- เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล

- เศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์การเงิน

- เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

- เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

- เศรษฐศาสตร์เกษตร

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- สิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย กังวล

- การบริหารศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ เชื้อเมืองพาน

- การเงินการธนาคาร