Green Office

สำนักงานสีเขียว

เอกสารล่าสุด

แผนการดูแลรักษาและควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2564 (0)
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อกฎหมาย2562 (25)
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อกฎหมาย2563 (19)
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อกฎหมาย2564 (16)
ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน2563 (20)
ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน2564 (25)
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 2562 (28)
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 2563 (20)
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 2564 (23)
คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ปี2564ปรับปรุง ลว 16ก.พ.2564 (24)
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ1062ผลการดำเนินงาน62รอบ6ด (24)
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ464ผลการดำเนินงาน63รอบ12ด (26)
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ963ผลการดำเนินงาน63รอบ6ด (26)
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ463(ผลการดำเนินงานรอบ12ด) (25)
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ(ทบทวนนโยบายฉบับ5) (27)