Green Office

สำนักงานสีเขียว

Facebook Econ Green Office

เอกสารล่าสุด

กราฟการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2561 (11)
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (15)
ทะเบียนประเมินความสอดคล้องของข้อกฎหมาย (13)
บันทึกทะเบียนกฎหมาย (11)
การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (11)
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม (9)
ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ2563 (13)
ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร2563 (12)
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสีเขียว(ฉบับที่ 7) ฉบับแก้ไข (23)
ึคู่มือ7ส1ป (25)
นโยบาย7ส1ป (22)
เป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (16)
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว2562 (32)
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (17)
คณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (22)

การปฎิบัติตามกฎหมาย

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

มาตรการประหยัดทรัพยากร

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม