ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ 
Information systems for green office management of Faculty of Economics

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2566