สำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Green office, Faculty of Economics, Maejo University

 

มาตรการ