Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประจำปี 2567
8 เม.ย. 67

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาชุมชนด้วยการนำองค์ความรู้ช่วยแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยในปี 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ ในนาม “น้ำพริกปลานิลฟูเพื่อสุขภาพ” สู่การยกระดับนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การเผยแพร่ และปฏิบัติจริงผ่านการบริการวิชาการแก่ชุมชนมุ่งสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมนักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, WEB, ความร่วมมือ
Designed by umnarj