ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว - สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2565

ยังคงเข้มข้น "วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว จบกับผม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก ประจำปี 2565 #พร้อมทั้งเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง BYE: Be with You Everytime รับสมัคร ป.โท เอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่แม่โจ้ @@@ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแผนการเรียนที่เอื้อต่อคนทำงานมากขึ้น กับ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริงๆ

โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล
โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ โรมแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน

ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564 จากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #EconMJU #nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล #GGreen #greenforlifeonearth

เตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
เตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

ทีมผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ สำรวจและเตรียมความพร้อมห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมแห่งสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้