สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  • เน้นให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพอิสระ

  • ส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการ และกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านการเกษตร ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

  • ร่วมสร้างมิตรภาพและใช้ชีวิตแบบครอบครัวกับเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์

  • จบด้วยวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับวุฒิเศรษฐศาสตร์

  • สร้างโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน ธนาคาร สถาบันการศึกษา การประกอบธุรกิจส่วนตัว

MOTTO: “เรียนได้ ปฏิบัติดี จัดการด้านเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็น”

ศิษย์เก่า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล