สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science in Agricultural and Environmental Economics

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science (Agricultural and Environmental Economics)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม)

B.S. (Agricultural and Environmental Economics)

ปรัชญาของหลักสูตร

          สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเอาหลักวิทยาการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้หลักทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์เกษตรเชิงระบบ การวิเคราะห์เศรษฐมิติและเชิงปริมาณ การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์นันทะเสน

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์เกษรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

 

อาจารย์ ดร. กัญชลิกา คงย่อง

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์เกษรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

 

5 จุดเด่นของหลักสูตร

 • สร้างให้มีความรู้ความสามารถในการปรับตัวและมีแนวคิดเท่าทันความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติการ และกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • ได้รับโอกาสด้านทุนการศึกษา ทุนขาดแคลน ทุนผู้ช่วยอาจารย์ และทุนเรียนดี

 • จบการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และ กพ.รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าเศรษฐศาสตร์

 • มีทางเลือกอาชีพที่หลากหลายหลังจบการศึกษา

 • พนักงานบริษัทเอกชนธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพนักงานบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 • พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 • รับราชการ ครู อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • อาชีพส่วนตัว เจ้าของกิจการทางด้านธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์-อังกฤษ หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ลุยปฏิบัติให้ปังในศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ !!!

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ ของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อทำค้างและดูแลพืชผักของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการฟาร์ม

กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์ ความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องสี่เหลี่ยม

วันที่ 10 สิงหาคม2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีโอกาสได้ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงในการทำนาที่บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

“เพื่อน พี่ น้อง เป็นแล้วไม่หาย”

วันดีๆ อีกวันที่นักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว รพสต บ้านซาง ในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562
ทั้งสนุก ทั้งได้ทำความดี ประสบการณ์ดีๆ จากเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต้นทางเป็นป่าไม้!  ปลายทางเป็นประมง!  ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม!

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้งในด้านการจัดการน้ำ การฟื้นฟูป่า ศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

อาชีพของพี่ๆ ศิษย์เก่า

Facebook : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม แม่โจ้ Agri and Envi Economics MJU