สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ปีการศึกษา 2565 เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์)

ปรัชญาความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยรู้จักการพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม มีความพอเพียงสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการจัดการดิจิทัล มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักสหกรณ์ที่มีอุดมการณ์สหกรณ์ ความรอบรู้ และความชำนาญทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ให้สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว รวมทั้งปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน

  • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ศิษย์เก่า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา