ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้ารับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินรูปแบบของ AUN - QA ASEAN ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้ารับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินรูปแบบของ AUN - QA ASEAN ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้ารับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินรูปแบบของ AUN - QA ASEAN ประจำปีการศึกษา 2566 โดย รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chief Assessor AUN-QA ASEAN เป็นผู้ประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร และขอบคุณข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามพันธกิจหลักของคณะต่อไป

 จัดโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม
จัดโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จัดโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งในกล่องโฟม โดยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ได้รับเกียรติจากคุณ ณฐมน วัชนาภรณ์ และคุณธำรงศักดิ์ วัฒนสมวงศ์ เกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์จากสวนสลัดธรรมเจริญ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการนำเสนอตาม Criteria จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 (EC 301) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์

 ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2567
ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2567

ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2567 จากผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) โดยมีนายเอกพันธ์ กูนโน ผู้ปฎิบัติงานทางการเกษตร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยมีการตรวจรับรองกิจกรรมที่ปฎิบัติภายในแปลง การนำเข้าปัจจัยการผลิต รวมถึงการจัดการผลผลิต โดยมีคุณรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร เป็นผู้ประสานงานในการตรวจประเมิน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวปฐมโอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และการใช้ชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร ดร.พัชญ์ธน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ กล่าวต้อนรับและแนะนำการปรับตัว ทัศนคติต่อสถาบัน และ นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ กล่าวต้อนรับและแนะนำการดำเนินชีวิต การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ป.โท-เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ป.โท-เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ป.โท-เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามพันธกิจหลักของคณะต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 (EC301) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์
Faculty Notices