ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สายตรงคณบดี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รศ. ว่าที่ ร.ต. ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ ร.ต. ดร.สุรชัย  กังวล

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

โปรดระบุชื่อของผู้ส่งข้อความ
โปรดระบุอีเมล์เพื่อการติดต่อกลับ
หากต้องการ โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับ
โปรดระบุหัวข้อ/เรื่อง ในการส่งข้อความสายตรงคณบดี