ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2518 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นในนาม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร สังกัดคณะธุรกิจการเกษตร

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548
ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์”