รับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563
ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครจ้างงานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนวันหยุดราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.08914/ว.569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุก ที่ มท.0816.3/ว.3326 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อสร้างรายได้และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ