ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

น.ส.กาญจนา  ชิดทอง
Miss Kanchana  Chitthong
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
Kanchana_c@mju.ac.th