ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายมนตรี  สิงหะวาระ
Mr.Montri  Singhavara
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์


คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

วท.ด. เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

วท.ม. เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความเชี่ยวชาญ
  1. เศรษฐศาสตร์มหภาค
  2. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (คณิตศาสตร์และการวิจัยขั้นดำเนินการ)