ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายอารีย์  เชื้อเมืองพาน
Mr.Aree  Cheamuangphan
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
Associate Professor, Dr.
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์


คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

วท.ด. เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความเชี่ยวชาญ
  1. การเงินการธนาคาร