วิสัยทัศน์

เป็นคณะที่นำองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)