พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้  ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์


2.  วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy )


3.  ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ


4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน