วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง
2. เพื่อให้คณะฯ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อให้คณะฯ สามารถบริการวิชาการและชี้นำแนวทางการพัฒนาต่อสังคม
4. เพื่อให้คณะฯ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ