ปรัชญา


ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง

และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมสู่เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy )