ความเป็นมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้นจากการเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร ใน ปี พุทธศักราช 2518 สังกัดคณะธุรกิจการเกษตร เปิดสอนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในระดับปริญญาตรี เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2523 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2548