หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Economics, Maejo Univeristy

herIo-image shape shape
Course

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และมีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถให้คำแนะนำในสถานการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้

ปรัชญา

“กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าที่จะแตกต่าง”

ทำไมถึงต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  1. ใช้การเรียนการสอนระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
  2. ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Two-way communication
  3. วิธีการเรียนจะเน้นเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing)
  4. อาจารย์ทุกคนจะเน้นการกระตุ้นให้นักศึกษากล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอน
  5. ได้ไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  6. มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโท และทำงานในต่างประเทศ

การจัดการศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์/ คณิตศาสตร์-อังกฤษ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า กลุ่มสาขาวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 111 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3
ศร 141 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 3
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3
ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3
...... หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายวิชาที่ 1
3
...... หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชานุษยศาสตร์ รายวิชาที่ 1
3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 112 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3
ศร 113 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3
ศร 142 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2 3
ศร 143 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 3
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
(หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายวิชาที่ 2)
3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 214 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3
ศร 215 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3
ศร 231 เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน 3
ศร 221 การค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น 3
ศร 244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3
...... วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 1 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 222 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3
ศร 232 การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น 3
ศร 245 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3
ศร 261 การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางเศรษฐศาสตร์ 3
ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1 3
...... วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 2 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 333 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 1 3
ศร 346 การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3
ศร 262 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ 3
...... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รายวิชาที่ 2
3
...... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รายวิชาที่ 1
3
...... วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 3 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศร 324 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศและนโยบายเกษตร 3
ศร 325 การรวมกลุ่มทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก 3
ศร 363 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3
...... วิชาเลือกเสรี รายวิชาที่ 1 3
...... หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์รายวิชาที่ 2
3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศศ 464 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายทางเศรษฐศาสตร์ 3
...... วิชาเลือกเสรี รายวิชาที่ 2 3
...... วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 4 3
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศศ 498 การเรียนรู้อิสระหรือ 9
...... วิชาเอกเลือก รายวิชาที่ 5 3
รวม 12
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

team
shape
ผศ. ดร.ศิวรัตน์  กุศล
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.Jorge Fidel  Barahona Caceres
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
อ. ดร.กันตพร  ช่วงชิด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Teachers

อาจารย์ประจำหลักสูตร

team
รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สุรชัย  กังวล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
team
ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.วราภรณ์  นันทะเสน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
Our Activities

ผลงานโดดเด่น / กิจกรรม น.ศ.

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Taiwan Winter School โดย National Pingtung University Taiwan.

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Taiwan Winter School โดย National Pingtung University Taiwan.

การศึกษาดูงานของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและรับฟังบรรยายพิเศษ ณ  World Bank Thailand

การศึกษาดูงานของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและรับฟังบรรยายพิเศษ ณ World Bank Thailand

"The 2020 MCUT-MJU Social Innovation and Entrepreneurship Online Workshop" ความร่วมมือระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับมหาวิทยาลัย Ming Chi University of Technology ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รายการ UNOSSC-UNESCAP Student Speech Competition 2020 จัดโดย The UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รายการ UNOSSC-UNESCAP Student Speech Competition 2020 จัดโดย The UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และ the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Holistic Student Development Centre Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Holistic Student Development Centre Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

การศึกษาดูงานของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน

การศึกษาดูงานของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ช่องทางติดต่อ

fb.com/FacultyEconMJU

interecon8.econ@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา