การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 โดยมีผลการประเมินระดับ 4

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ