"คณะเศรษฐศาสตร์มีนโยบายด้านประกันคุณภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ภายใต้ระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะฯ ต้องรับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี และต้องนำผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของคณะฯ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพภายในหน่วยงาน ”

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธ 23 ธันวาคม 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 โดยมีผลการประเมินระดับ 4

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์