คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4

          คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 ชั้น 3 อาคารยรรยง  สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบูรณาการพันธกิจเพื่อความยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 โดยมีผลการประเมินระดับ 4

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์