"คณะเศรษฐศาสตร์มีนโยบายด้านประกันคุณภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ภายใต้ระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะฯ ต้องรับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี และต้องนำผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของคณะฯ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพภายในหน่วยงาน ”

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธ 23 ธันวาคม 2563

คู่มือ