หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Economics, Maejo Univeristy

hero-image shape shape
Course

ข้อมูลหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ ใฝ่รู้ สู้งาน อดทน คิดเป็น ทำเป็นเน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur) มีความเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม

about image

ปรัชญา

“มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์
ที่ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและรับผิดชอบต่อสังคม”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพได้

การจัดการศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10305105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 3 (3,0,6)
10502101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 (3,0,6)
10700304 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ 1 3 (2,2,5)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10305106 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 3 (3,0,6)
10304302 สถิติ 1 3 (3,0,6)
10502102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 (3,0,6)
- กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 2 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 (3,0,6)
10502104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 (3,0,6)
10502110 คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3,0,6)
10502301 การเงินการธนาคาร 3 (3,0,6)
- รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502105 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (3,0,6)
10502111 หลักเศรษฐมิติ 3 (2,2,5)
10502401 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3 (3,0,6)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 3 3 (-,-,-)
- วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10203161 การบัญชีการเงิน 3 (3,0,6)
10502107 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3 (2,2,5)
10700309 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2,2,5)
- กลุ่มความรู้ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต รายวิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502202 การประเมินโครงการ 3 (2,2,5)
10203102 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 (2,2,5)
- รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502109 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (2,2,5)
10502409 ดิจิทัลภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจโลก 3 (2,2,5)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 6 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 7 3 (-,-,-)
- วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502907 สหกิจศึกษา หรือ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
10502908 การเรียนรู้อิสระ หรือ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
10502909 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
รวม 18
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

team
shape
อ. ดร.พิมพิมล  แก้วมณี
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
รศ. ดร.นิศาชล  ลีรัตนากร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Our Activities

ผลงานโดดเด่น / กิจกรรม น.ศ.

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การส่งเสริมนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน ณ Asia University, Taiwan

การส่งเสริมนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน ณ Asia University, Taiwan

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ช่องทางติดต่อ

fb.com/FacultyEconMJU

economics8.econ@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา