หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Economics, Maejo Univeristy

hero-image shape shape
Course

ข้อมูลหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ ใฝ่รู้ สู้งาน อดทน คิดเป็น ทำเป็นเน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur) มีความเป็นผู้นำและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม

about image

ปรัชญา

“มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์
ที่ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและรับผิดชอบต่อสังคม”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพได้

การจัดการศึกษา

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10305105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 3 (3,0,6)
10502101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 (3,0,6)
10700304 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ 1 3 (2,2,5)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10305106 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 3 (3,0,6)
10304302 สถิติ 1 3 (3,0,6)
10502102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 (3,0,6)
- กลุ่มความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม รายวิชาที่ 2 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 (3,0,6)
10502104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 (3,0,6)
10502110 คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3,0,6)
10502301 การเงินการธนาคาร 3 (3,0,6)
- รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502105 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (3,0,6)
10502111 หลักเศรษฐมิติ 3 (2,2,5)
10502401 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3 (3,0,6)
- กลุ่มความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร รายวิชาที่ 3 3 (-,-,-)
- วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10203161 การบัญชีการเงิน 3 (3,0,6)
10502107 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3 (2,2,5)
10700309 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2,2,5)
- กลุ่มความรู้ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต รายวิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502202 การประเมินโครงการ 3 (2,2,5)
10203102 การบัญชีขั้นกลาง 1 3 (2,2,5)
- รายวิชาคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
- กลุ่มความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502109 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (2,2,5)
10502409 ดิจิทัลภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจโลก 3 (2,2,5)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 6 3 (-,-,-)
- วิชาเอกเลือก วิชาที่ 7 3 (-,-,-)
- วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
10502907 สหกิจศึกษา หรือ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
10502908 การเรียนรู้อิสระ หรือ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
10502909 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
รวม 18
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

team
shape
อ. ดร.พิมพิมล  แก้วมณี
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.นิศาชล  ลีรัตนากร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
ผศ. ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Teachers

อาจารย์ประจำหลักสูตร

team
รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
team
ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.วราภรณ์  นันทะเสน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
team
ผศ. ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.ศิวรัตน์  กุศล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.Jorge Fidel  Barahona Caceres
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.กฤตวิทย์  อัจฉริยะพานิชกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
ผศ. ดร.เก  นันทะเสน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
ผศ. ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
ผศ. ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
team
อ. ดร.กันตพร  ช่วงชิด
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
อ. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา  โปธาวงค์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
team
  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
Our Activities

ผลงานโดดเด่น / กิจกรรม น.ศ.

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ภายใต้ชื่อทีม “เศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒน์อาสา” เพื่อช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูฝอย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูป ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การส่งเสริมนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน ณ Asia University, Taiwan

การส่งเสริมนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน ณ Asia University, Taiwan

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ช่องทางติดต่อ

fb.com/FacultyEconMJU

economics8.econ@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา