ขอต้อนรับ

เข้าสู่เว็บไซต์งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Continue reading...

World

Featured post

Nov 12

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Continue reading
Academic Service Project

โครงการบริการวิชาการ - ล่าสุด

Aug 23, 2021

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความรุ้สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้

Continue reading
Placeholder Thumbnail
จำนวนเงินวิจัย งปม. 2565
(หน่วย : ล้านบาท)
Chart will render here!
จำนวนผลงานการนำเสนอ
(หน่วย : ชิ้นงาน)
Chart will render here!
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(หน่วย : ชิ้นงาน)
Chart will render here!
งบประมาณการบริการวิชาการ
(หน่วย : แสนบาท)
Chart will render here!

ข่าวทุนวิจัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Journal Of Economics Maejo University (ECONMJU)

 

About Jounal of Economics

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติ ต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพ และบทความจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน


Publication Ethics