หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Economics

hero-image shape shape
Course

ข้อมูลหลักสูตร

เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ยุคใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ใหม่ที่องค์กรและหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งพัฒนาดุษฎีบัณฑิตที่สามารถนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย แสวงหาแนวทางและแนวคิดใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
  2. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร แบบ 1.1

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  3. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย
  4. หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหากไม่มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 2.1

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนา การบริหาร เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
  2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  3. หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหากไม่มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
about-image
shape
Education Planing

แผนการศึกษา (หลักสูตรแบบ 1.1)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์
โดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504791 สัมมนา 1 (1) ((0),(2),(1))
30504701 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง (3) ((2),(3),(5))
30504891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504792 สัมมนา 2 (1) ((0),(2),(1))
30504702 เศรษฐมิติขั้นสูง (3) ((2),(2),(5))
30504892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504793 สัมมนา 3 (1) ((0),(2),(1))
30504893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504794 สัมมนา 4 (1) ((0),(2),(1))
30504894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504795 สัมมนา 5 (1) ((0),(2),(1))
30504895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0,36,0)
รวม 12 (0,36,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504796 สัมมนา 6 (1) ((0),(2),(1))
30504896 ดุษฎีนิพนธ์ 6 12 (0,36,0)
รวม 12 (0,36,0)
Education Planing

แผนการศึกษา (หลักสูตรแบบ 2.1)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มุ่งสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ
และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะโดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504791 สัมมนา 1 (1) ((0),(2),(1))
30504701 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง (3) ((2),(3),(5))
30504711 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 3 (3,0,6)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 (-,-,-)
รวม 6 (0,0,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504792 สัมมนา 2 (1) ((0),(2),(1))
30504702 เศรษฐมิติขั้นสูง (3) ((2),(2),(5))
30504712 การประยุกต์ทฤษฎีศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 3 (3,0,6)
30504891 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 (0,18,0)
รวม 9 (3,18,6)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504793 สัมมนา 3 (1) ((0),(2),(1))
30504892 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 (0,18,0)
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 (-,-,-)
รวม 9 (0,0,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504794 สัมมนา 4 (1) ((0),(2),(1))
30504893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504795 สัมมนา 5 (1) ((0),(2),(1))
30504894 ดุษฎีนิพนธ์ 4 6 (0,18,0)
รวม 6 (0,18,0)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
30504796 สัมมนา 6 (1) ((0),(2),(1))
30504895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 12 (0,36,0)
รวม 12 (0,36,0)
Boards

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

team
shape
ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์  สินณรงค์
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
team
shape
รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Teachers

อาจารย์ประจำหลักสูตร

team
รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สุรชัย  กังวล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
team
ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.วราภรณ์  นันทะเสน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
team
ผศ. ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์  สินณรงค์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
ผศ. ดร.ศิวรัตน์  กุศล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.Jorge Fidel  Barahona Caceres
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
team
ผศ. ดร.กฤตวิทย์  อัจฉริยะพานิชกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
ผศ. ดร.เก  นันทะเสน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
ผศ. ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
team
ผศ. ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
team
อ. ดร.กันตพร  ช่วงชิด
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
team
อ. ดร.นัยนา  โปธาวงค์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
team
  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
Our Activities

ผลงานที่โดดเด่น

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมนา TASSHA มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา

CONTACT US

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ทันที !

สำนักงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053 875 355

ช่องทางติดต่อ

fb.com/FacultyEconMJU

appliedphd8.econ@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา