การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS  คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 โดยมีผลการประเมินระดับ 4
 

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากสุด

คณะเศรษฐศาสตร์ AUN-QA_version_4 (ไฟล์ pdf) (เอกสารประกอบการบรรยาย)
1.Expected Learning Outcomes (Template SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)