การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 กระบวนการทำ TOR ที่สมบูรณ์แบบ

          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครังที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ หัวข้อ “Perfect TOR (กระบวนการทำ TOR ที่สมบูรณ์แบบ)” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 ชั้น 3 อาคารยรรยง  สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ โดย นางสาวอำภา  วิรัตน์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐสาสตร์ ได้เป็นกระบวนการชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ TOR

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 กระบวนการจัดทำโครงการบริการวิชาการบนพื้นที่เป้าหมาย

          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หัวข้อ “กระบวนการจัดทำโครงการบริการวิชาการบนพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) ของมหาวิทยาลัยและการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน” วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดย ดร.วีร์  พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรได้เป็นกระบวนการชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำโครงการบริการวิชาการบนพื้นที่เป้าหมาย (Area Based) ของมหาวิทยาลัย  และดร.อนุพันธุ์  สมบูรณ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 กระบวนการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาช่วงวิกฤติ

          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “กระบวนการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาช่วงวิกฤติในชีวิตวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย