เบิกจ่ายพัสดุ

 
 

เกณฑ์การขอเบิกพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556

พัสดุ

จำนวนที่เบิกได้

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4

5 รีม

กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F4

1 รีม

แผ่น CD-R

50 แผ่น

แผ่น DVD

10 แผ่น

ผงหมึก

1 กล่อง

ค่าหนังสือ

1,200 บาท

ถ่ายเอกสาร

2,000 บาท

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค.55