ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
MissPhimchanok  Sangkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Assistant Professor, Dr.
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์


คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ปริญญาโท

วท.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรี

ค.บ. ภาษาไทย-การศึกษานอกระบบ

สถาบันราชภัฎเชียงใหม่


ความเชี่ยวชาญ
  1. สหกรณ์
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา