ประกันคุณภาพ

การศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

(มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

(มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

(มิถุนายน 2554 – พฤาภาคม 2555)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ประจำปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้