บันทึกข้อตกลง

และความร่วมมือ

เอกสารบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมสรรพากร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยทสึคุบะญี่ปุ่น กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

การพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีและการสอบบัญชีภาคสหกรณ์ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุนมุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กัีบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้