ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาทีมเศรษฐปลาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ประเภท กินดี  ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาทีมเศรษฐปลาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ประเภท กินดี ระดับประเทศ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาทีมเศรษฐปลาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ประเภท กินดี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยรับมอบจากนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางวรนุช ภู่เอี่ยม รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และบริการแก่กลุ่มชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Now Live !! : The key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว
Now Live !! : The key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว

*** มองท่องเที่ยวไทย...หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น *** ร่วมไขคําตอบ UNLOCK กับ.....The Key รศ.ดร.สุรชัย กังวล (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) +++ ช่องทางรับชม +++ - สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี (ช่อง 22) วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. - สถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 20.30 น. +++ ช่องทางรับชมออนไลน์ +++ facebook@สถาบันพระปกเกล้า

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ เศรษฐศาสตร์เกษตร แม่โจ้ รุ่น 64 เนื่องในโอกาส ได้รับโล่ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

"วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว - สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2565

ยังคงเข้มข้น "วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว จบกับผม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก ประจำปี 2565 #พร้อมทั้งเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง BYE: Be with You Everytime รับสมัคร ป.โท เอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่แม่โจ้ @@@ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแผนการเรียนที่เอื้อต่อคนทำงานมากขึ้น กับ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริงๆ

โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล
โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ โรมแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน

ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รับมอบคำรับรอง สำนักงานสีเขียว Green Officeใน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2564 จากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #EconMJU #nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล #GGreen #greenforlifeonearth

ข่าวสารคณะฯ
Faculty Notices

ข่าวสารนักศึกษา
Student Notices