Green Office

สำนักงานสีเขียว

เอกสารล่าสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 (23)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 (11)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 (17)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 (17)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่87/2561 (14)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 (14)
นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ฉบับที่4 (18)
นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ฉบับที่3 (15)
หลักสูตรอบรมผู้ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 2564 (28)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2563 (21)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2562 (20)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2561 (15)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปี 2560 (23)
6.1.1การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (13)
โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว2564 (147)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช