ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Information systems for green office management of Faculty of Economics, Maejo University

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว)

 
 
Powered by Faculty Of Economics , Maejo University
 

มาตรการ