Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ป.โท-เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566
21 มิ.ย. 67

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ป.โท-เอก) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามพันธกิจหลักของคณะต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 1 (EC301) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์

หมวดหมู่ (Categories): การบริหารจัดการ, WEB, กิจกรรมคณะ, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Designed by umnarj