Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2567
23 เม.ย. 67

วันที่ 23 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการปลูกฝังจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

หมวดหมู่ (Categories): WEB, กิจกรรมคณะ, ประชาสัมพันธ์, สำนักงานสีเขียว, สำนักงานคณบดี
Designed by umnarj