Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป
1 พ.ย. 66

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ณ The Lao-Korea Rural Development Training Center สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวดหมู่ (Categories): การบริการวิชาการ, ความร่วมมือ, WEB, หน่วยงานภายนอก
Designed by umnarj