Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
MJU Car Free Day 2023
22 ก.ย. 66

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย และร่วมรณรงค์ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมคณะ, WEB
Designed by umnarj